Gửi bài mới
In chủ đề

17 đĩa giáo trình Aptech

17 đĩa giáo trình Aptech

CD 1: Giáo trình Java by Example - Learn Java by Example (186.4 MB)
Code:
http://mega.1280.com/folder/DL0XJG/

CD2: RDBMS - Hệ quản trị CSDL quan hệ - Relational Database Management
System (146.2 MB)

Code:
http://mega.1280.com/folder/9UOB4H/

CD3: XML by Example - Aptech
Code:
http://mega.1280.com/folder/JD1N6I/

CD4: Working with SQL Server Database Objects
Code:
http://mega.1280.com/folder/MOON1W/

CD5: Guide Advance Java - Aptech (235.2 MB)
Code:
http://mega.1280.com/folder/YROEWL/

CD6: DCJ - Distributed Computing in Java (506.9 MB)
Code:
http://mega.1280.com/folder/3E66Z2/

CD7: DBSJ - Working with Database and Security in Java (214.5 MB)
Code:
http://mega.1280.com/folder/U641Z2/

CD8: PCS - Programming in C# (341 MB)
Code:
http://mega.1280.com/folder/8NDO08/

CD9: ACS - Advanced Programming in C# (168.5 MB)
Code:
http://mega.1280.com/folder/ULENNS/

CD10: ADMS - Advanced Data Manipulation in SQL Server (336 MB)
Code:
http://mega.1280.com/folder/IDJALW/

CD11: Win Forms Programming with C# (562.2 MB)
Code:
http://mega.1280.com/folder/VNRC4N/

CD12: Begin ASP.NET (381.1 MB)
Code:
http://mega.1280.com/folder/46D4FB/

CD13: Database Handling in ASP.NET (349.5 MB)

Code:
http://mega.1280.com/folder/DRPSQ7/

CD14: Advanced Features of ASP.NET (420 MB)
Code:
http://mega.1280.com/folder/QQFNQ4/

CD15: Programming Web Services in .Net (340.9 MB)
Code:
http://mega.1280.com/folder/VX548Q/

CD16: Deverloping Web Services with Java (143.7 MB)
Code:
http://mega.1280.com/folder/ZMIUX6/

CD17: Integrating XML with Java (302.2 MB)
Code:
http://mega.1280.com/folder/ZWT9FC/

Password giải nén: bachkhoaaptech.com

(Copy từ diễn đàn http://phanmemtracnghiem.com)

TOP

Gửi bài mới